• WhatsApp Business API


  Nowe rozwiązanie do komunikacji mobilnej dla firm w naszej ofercie

  Dowiedz się więcej
 • 1

Dlaczego wdrożyliśmy BSC (Balanced Scorecard)?

Badanie przełożenia innowacyjnej strategii TideSoftware.pl na konkretne działania firmy oraz monitorowanie postępu w ich realizacji tradycyjną metodą, wyłącznie przez pryzmat wyników finansowych nie odzwierciedlałoby w pełni sytuacji naszego przedsiębiorstwa. W związku z tym prócz standardowej analizy finansowej wprowadziliśmy BSC posiadającą trzy dodatkowe wymiary (Klientów, procesów wewnętrznych oraz wzrostu i rozwoju firmy).

Wskaźniki wraz z aktualnym stanem ich realizacji, dostępne są dla całego zespołu TideSoftware.pl. Jednocześnie połączyliśmy je z systemem motywacji i oceny. Dzięki temu otrzymaliśmy kolejny element realizujący strategię przedsiębiorstwa poprzez wskazanie każdemu pracownikowi synergii między nim a firmą, zależności osiągnięcia strategicznych celów przedsiębiorstwa dzięki jego działaniom. Ponadto czytelne określenie celów ułatwia kreatywne myślenie i inicjatywę na rzecz stałego rozwoju (kaizen – organizacja ucząca się).

Korzyści z wdrożenia BSC

 • Nastawienie całej organizacji, wszystkich jej uczestników na realizację długoterminowych celów
 • Czytelne przedstawienie celów na wszystkich poziomach firmy
 • Przełożenie strategii na konkretne zadania, projekty i działania
 • Wzrost wartości firmy
 • Wsparcie dla doskonalenia strategii (pętla podwójnego sprzężenia zwrotnego)
 • Stały monitoring realizacji strategii
 • Zorientowanie na cele do osiągnięcia, a nie na historię

Nasze wskaźniki

Dla realizacji strategicznych celów firmy, dla każdego obszaru wyznaczyliśmy 1-2 wskaźniki długoterminowe (3-5 lat) oraz nie więcej niż 4 wskaźniki dodatkowe, krótkoterminowe (6 miesięcy – 1 rok). Zgodnie z zasadą SMART (cel ma być jasny i konkretny, określony w czasie, możliwy do zmierzenia, kluczowy dla firmy i stawiać jej duże wyzwanie) określiliśmy wartości początkowe, pośrednie i docelowe. Ponadto ustaliliśmy warunki jakie muszą być spełnione (w jakim czasie, przy jakich działaniach firmy i inwestycjach) aby te cele były realne do osiągnięcia.

Jedną z innowacji naszej strategii jest otwartość na otoczenie zewnętrzne, w związku z tym postanowiliśmy opublikować niektóre nasze wskaźniki z trzech kluczowych płaszczyzn.

Klient:

 • Satysfakcja Klienta,
 • Liczba zgłaszanych skarg i reklamacji
 • Zdobycie nowych Klientów

Pracownik:

 • Satysfakcja Pracownika,
 • Liczba sugestii pracowników (udział w zarządzaniu)

Właściciel:

 • Wzrost przychodów
 • Udział w rynku
 • Strategia innowacyjna