Regulamin Promocji Rozwiązania Omnichannel 2w1
na usługi Tide Software oraz Tide Mobile 

1.  Regulamin określa szczegółowe warunki skorzystania z Promocji „Rozwiązania Omnichannel 2w1”, zwanej dalej „Promocją”.

2.  Organizatorem Promocji jest firma Tide Software Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-701, ul. Kolejowa 12c lok. 14, zwana dalej „Spółką”.

3.  Promocja obejmuje usługi świadczone przez Spółkę oraz przez firmę Tide Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, 05-500, ul. Wiśniowa 8c „Tide Mobile”), w tym usługi oferowane w ramach rozwiązań Tide Email, Tide Mobile, Tide Telco, Tide CC, zwane dalej „Usługami”. Usługi opisane są na dedykowanych stronach internetowych: Spółki – pod adresem https://www.tidesoftware.pl oraz Tide Mobile – pod adresem https://www.tidemobile.pl

4.  W ramach Promocji Użytkownik uprawniony do skorzystania z niej na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie otrzymuje następujące, bezpłatne benefity („Bonusy”):

a) Przy zakupie od Tide Mobile usługi SMS – wysyłkę E-mail (Usługi te opisane są pod adresem stron internetowych wskazanych w ust. 3 powyżej)
b) Przy zakupie od Tide Software Infolinii i/lub Rotacji Numeracją - nawet do 30% rabatu! (Usługi te opisane są pod adresem stron internetowych wskazanych w ust. 3 powyżej)
c) E-book pt. „Co to było, co to będzie?”

 

5.  Warunki Promocji w zakresie Usługi SMS – wysyłka e-mail:

a) Przy zakupie usługi wysyłki SMS Użytkownik otrzyma bezpłatnie możliwość wysyłki mailowej do takiej samej ilości adresów e-mail, ile zakupił SMS-ów.
b) Wysyłka SMS i e-mail może zostać zrealizowana – licząc od daty podpisania Umowy/Zamówienia - w ciągu 1 miesiąca w przypadku podpisania Zamówienia lub w przeciągu 3 miesięcy w przypadku podpisania Umowy na 12 miesięcy lub w przeciągu 6 miesięcy w przypadku podpisania Umowy na 24 miesiące.
c) Wysyłka mailowa może być zrealizowana wyłącznie do własnej bazy adresów e-mail. Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem bazy e-mail oraz jest odpowiedzialny za posiadanie aktualnych zgód na przetwarzanie danych osobowych zawartych w takiej bazie e-mail, jeżeli są one wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
d) Rabat zostanie naliczony od uzgodnionych cen, które będą obowiązywać po zakończeniu okresu promocyjnego.
e) Promocja obowiązuje w przypadku Umów oraz Zamówień podpisanych do 31.03.2021 r.
f) Okres wypowiedzenia umowy na zakupione Usługi wynosi 1 miesiąc.
g) Promocje nie łączą się.
h) Pobranie lub niepobranie e-booka pt. „Co to było, co to będzie?” nie wpływa na możliwość skorzystania z Promocji w zakresie opisanym w niniejszym punkcie.
i) Dla czytelników wydania Magazynu CX i obsługa klienta w e-commerce - Magazyn E-commerce w praktyce 2(13) 2021. promocja obowiązuje w przypadku Umów oraz Zamówień podpisanych do 30.06.2021 roku.

 

6.  Warunki Promocji w zakresie Rabat do 30%:

a) Przy zakupie usługi abonamentowej Tide Infolinia i/ lub usługi Rotacja Numeracją, użytkownik otrzyma 15% rabatu na pierwsze 3 miesiące obowiązywania umowy przy podpisaniu jej na minimum 1 rok.
b) Przy zakupie usługi abonamentowej Tide Infolinia i/ lub usługi Rotacja Numeracją, użytkownik otrzyma 30% rabatu na pierwsze 6 miesięcy obowiązywania umowy przy podpisaniu jej na minimum 2 lata.
c) Rabat zostanie naliczony od uzgodnionych cen, które będą obowiązywać po zakończeniu okresu promocyjnego.
d) Okres wypowiedzenia umowy na zakupione Usługi wynosi 1 miesiąc.
e) Promocje nie łączą się.
f) Pobranie lub niepobranie e-booka pt. „Co to było? Co to będzie?” nie wpływa na możliwość skorzystania z Promocji w zakresie opisanym w niniejszym punkcie.

 

7.  Warunkiem skorzystania z Promocji i otrzymania Bonusów jest:

a) wypełnienie przez Użytkownika bądź reprezentanta Użytkownika formularza kontaktowego na stronie https://www.tidesoftware.pl/rozwiazania-omnichannel-2w1 własnymi, aktualnymi i prawidłowymi danymi,
b) poprzez podanie ww. danych - wyrażenie kompletu poszczególnych zgód marketingowych: i. Podając numer telefonu - na otrzymywanie od Spółki połączeń telefonicznych dotyczących ofert Spółki. ii. Podając adres e-mail - na otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową od Spółki. w wyniku czego Spółka będzie kontaktować się z Użytkownikiem na wskazany numer telefonu i/lub adres mailowy.

 

8.  W przypadku tych Usług objętych Promocją, które są świadczone przez Tide Mobile, a nie Organizatora, Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić Organizatorowi (Spółce) fakt korzystania z takich Usług oraz datę nawiązania lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi/Zamówienia, zakres przedmiotowy Usługi/Zamówienia (liczba SMS wykupionych w ramach Usługi/Zamówienia) i okres jej trwania – w celach niezbędnych do potwierdzenia uprawienia do skorzystania z Promocji w zakresie opisanym w pkt 5 Regulaminu.

9.  Użytkownik, który samodzielnie wypełnił formularz kontaktowy lub reprezentant Użytkownika będącego podmiotem gospodarczym potwierdza, że dane podane w formularzu należą do niego i są prawdziwe oraz że jest uprawniony do złożenia niezbędnych oświadczeń w celu skorzystania z Promocji.

10.  Użytkownik, aby skorzystać z Promocji nie może być osobą fizyczną będącą konsumentem. Użytkownik może być osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub innym podmiotem gospodarczym, prawidłowo reprezentowanym przez osobę korzystającą z Promocji w imieniu takiego Użytkownika.

11.  Możliwość skorzystania z Promocji Spółka uzależnia od tego, czy:

a) Użytkownik nie zalega z opłatami za Usługi na rzecz Spółki lub Tide Mobile. W przypadku tych Usług objętych Promocją, które są świadczone przez Tide Mobile, a nie Organizatora, Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić Organizatorowi (Spółce) fakt niezalegania z opłatami za takie Usługi,
b) nie wykluczają tego warunki Promocji, z której aktualnie Użytkownik korzysta.

 

12.  Jeżeli Użytkownik spóźni się z opłaceniem faktury za zakupione Usługi, to rabat przyznany w ramach Promocji nie zostanie naliczony. W przypadku tych Usług objętych Promocją, które są świadczone przez Tide Mobile, a nie Organizatora, Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić Organizatorowi (Spółce) fakt opłacenia faktury za takie Usługi zaraz po ich opłaceniu, aby umożliwić weryfikację tego, czy nie doszło do opóźnienia w płatności za te Usługi.

13.  Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na zakupione Usługi z Promocji z miesięcznym wyprzedzeniem.

14.  Jeśli Użytkownik wypowie Umowę na zakupione Usługi Infolinia i/lub Rotacja Numeracją z Promocji przed upływem 3 miesięcy, zostanie naliczona opłata jedynie za okres ich użytkowania, w który włącza się miesięczny okres wypowiedzenia Usług.

15.  Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje od dnia 25 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

16.  Promocja jest ograniczona terytorialnie i dotyczy usług świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

17.  Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi.

18.  Administratorem Danych Osobowych jest: Tide Software Sp. z o.o., ul. Kolejowa 12c lok. 14 15-701 Białystok, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Inspektor Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO - w celach, o których mowa w klauzuli zgody, a ponadto w celu realizacji Promocji, w tym ustalenia prawa do jej skorzystania, przyznania Benefitów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli realizacji warunków Regulaminu (swoistej umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu). Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody w przypadku jej wyrażenia – w odniesieniu do celów marketingowo-sprzedażowych, których dotyczy zgoda, a w przypadku korzystania z Promocji – do czasu jej trwania. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom naszych Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.